Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br.17/2019), članka 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica, Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica

– 1 izvršitelj na puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno.

Uvjeti:

Za ravnatelja, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– položen stručni knjižničarski ispit,
– najmanje pet godina rada u knjižnici,
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine.

Na ovaj Javni natječaj se pod jednakim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu vlastoručno potpisanu na Javni natječaj kandidati trebaju priložiti:

• životopis (vlastoručno potpisan) s opisom dosadašnjeg rada,
• dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice)
• uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana računajući od dana objave natječaja- izvornik)
• dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke – izvornik)
• prijedlog četverogodišnjeg plana rada i programa razvoja Knjižnice (vlastoručno potpisan).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi za Javni natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta te broj telefona i e-mail adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka). Slijedom navedenog, samim podnošenjem zamolbe koja sadrži osobne podatke za imenovanje uz tražene priloge daje se privola za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih, a samo u svrhu natječajnog postupka.

Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica.

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom, preporučeno ili osobno u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja u Virovitičkom listu na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica, Virovitica, Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice, Trg bana Josipa Jelačića 5, 33000 Virovitica, s naznakom „Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica – ne otvaraj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Zadržava se pravo poništenja natječaja.

Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica donosi Gradsko vijeće Grada Virovitice.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana.

Upravno vijeće