Služba nabave i obrade

Služba nabave i obrade obavlja, prema usvojenim Smjernicama za nabavu, odabir, a zatim i stručnu obradu nabavljene knjižnične građe.

Osim tradicionalnih izvora znanja, informacija i razonode dakle knjiga, nabavljamo i periodičke publikacije (novine i časopise), audiovizualni građu (CD-ove, CD-ROM-ove, DVD-ove), građu za slijepe i slabovidne osobe i igračke.

Nabavom raznolike knjižnične građe nastoji se, u skladu s IFLA-inim i UNESCO-vim Manifestom za narodne knjižnice, osigurati osnovne uvjete za cjeloživotno učenje svih pojedinaca i društvenih skupina.

Nastojeći udovoljiti svim dobnim skupinama Knjižnica nabavlja raznovrsnu knjižničnu građu na sljedeće načine:

● Kupnja
● Otkup Ministarstva kulture RH
● Dar
● Zamjena / Naknada za izgubljene primjerke

Prilikom nabave nastojimo „osluškivati” potrebe korisnika koji nam se mogu i osobno obratiti ili zapisati svoje zahtjeve u Desideratu ili kartoteku želja.

U skladu sa Zakonom o knjižnicama i Standardima za narodne knjižnice Gradska knjižnica i čitaonica nabavlja raznovrsnu knjižničnu (knjižnu i neknjižnu) građu. Gradska knjižnica i čitaonica županijska je matična knjižnica, i kao takva, prema Standardima za narodne knjižnice, čl. 19. stavak 4., obvezna je nabavljati: 35 % beletristike, 45 % znanstvene literature, 15 % dječje i 5% priručne literature.

Nabavljamo sljedeće vrste knjižnične građe:

– knjige (beletristika, slikovnice, stručna literatura, priručnici)
– periodička građa (novine i časopisi)
– elektronička građa (CD-ROM-ovi, CD-ovi, DVD-ovi)
– e-knjige
– igračke
– građa za slijepe i slabovidne osobe

• Način izvođenja nabave (samostalno, u partnerstvu)

Nabavu knjižne i neknjižne građe obavlja voditeljica Službe nabave i obrade u suradnji s ravnateljem, voditeljicom Igraonice (nabava igračaka), voditeljicama Dječjeg odjela i Odjela za odrasle u sklopu kojega je i Stručno-znanstveni odjel, a nastojeći zadovoljiti želje i potrebe korisnika iskazane u Desiderati, te zahtjeve Standarda za narodne knjižnice.

• Ciljevi koji se postižu nabavom knjižnične građe

Obogatiti ponudu knjižnične građe Gradske knjižnice i čitaonice tako da bude privlačna korisnicima te tako ujedno obogatiti i intelektualni i kulturni život Grada i njegovih stanovnika, a ujedno i Virovitičko-podravske županije u cijelosti u kojoj bi županijska matična knjižnica bila prepoznata kao središte informacijskoga, kulturnoga i društvenoga života zajednice, koje svojim građanima osigurava pristup znanju, informacijama, kulturnim sadržajima te zadovoljava potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog obrazovanja, informiranja i razonode.

• Metode kojima se provodi nabava knjižnične građe

Nabava knjižnične građe kupnjom obavlja se na temelju: oglednih primjeraka građe, kataloških ponuda, prijedloga i želja korisnika (Desiderata), praćenja noviteta i čitanja recenzija putem novina, stručnih časopisa i interneta, a poštujući kriterij vrijednosti (obilježja samih djela) i kriterij potražnje (prema potrebama korisnika) te nastojeći udovoljiti zahtjevima propisanima Standardima za narodne knjižnice.

• Vrste aktivnosti kojima se provodi nabava knjižnične građe

Gradska knjižnica i čitaonica nabavlja knjižničnu građu: kupnjom, otkupom Ministarstva kulture, darovima, obveznim primjerkom (Zavičajna zbirka), zamjenom za izgubljene primjerke, međuknjižničnom posudbom.

• Korisnici obuhvaćeni nabavom knjižnične građe

Prilikom nabave knjižnične građe nastojimo udovoljiti potrebama svih svojih korisnika, od najmanje djece do umirovljenika.

• Očekivani rezultati

Nabavom raznovrsne knjižnične građe nastojimo zadovoljiti intelektualne, kulturne, obrazovne i informacijske potrebe svih svojih korisnika, a s obzirom na financijske mogućnosti.

• Vremensko odvijanje nabave knjižnične građe

Nabava knjižnične građe nastoji se odvijati tijekom cijele godine, u skladu s financijskim mogućnostima.

Danijela Crnčić, prof., dipl. knjižničarka